MeditÁcie

Meditácia upravuje telo na bunkovej úrovni

(Termín aktuálnych a prebiehajúcich meditácií nájdete v oznamoch:))

Ide o naladenie mentálneho a fyzického tela na ich duchovný zdroj.V dnešnej dobe by mala patriť medzi úplne bežné činnosti nášho života.Ide o absolútne stíšenie našej mysle a jej zjednotenie sa z úrovniami nášho bytia. Keď sa vedomá mysel počas meditácie stíši, aktivizujú sa úrovne podvedomia a nadvedomia. Meditácia sa tak stáve bránou k priamym zážitkom na duchovnej úrovni. Mali by sme ich brať ako samozrejmosť, ako istý a veľmi účinný spôsob,ktorým môžme prispieť k tomu, aby sa človek uzdravil.Pretože najdôležitejšie je to, a by sme mali  zdravého ducha a čisté, pozitívne myslenie.

Meditácie, ktoré vediem sa konajú v malých skupinkách,môže sa ich zúčastniť každý bez rozdielu veku, náboženstva, vzdelania a iných predsudkov.

Nejde o žiadne náboženstvo  ani vykonávanie obradov či rituálov. Meditačné cvičenia ktoré vediem sú zamerané hlavne na spojenie sa samého so sebou,uvedomenie si samého seba,vnímanie a nájdenie svojej vlastnej podstaty.

Mnoho ľudí si meditáciu mýli s modlením. Kde je vlastne rozdiel?:

Modlidba je forma prosby adresovaná niekomu,niekam, má najvyšší účinok po meditácii,no na druhej strane ňou môžeme poprosiť pred meditáciou o stíšenie a otvorenie mysle, o jej usmernenie, odpustenie a správne naladenie na meditáciu. „Modlidba je koncentrované úsilie fyzického vedomia naladiť sa na Vyšší stav bytia, Vedomia a to buď jednotlivo alebo kolektívne“.

Meditácia je otvorenie brány, počúvanie a vnímanie našej božskosti vo vnútri,pomáha nám naviazať vyššie spojenie, je to cesta k Svetlu. Je to zbavenie sa všetkého, čo tvorivým silám (kundalíny)bráni v ich stúpaní hore cez jednotlivé čakry.Správne vykonávaná meditácia nám pomáha byť mentálne aj fyzicky odolnejšími.

Veľmi dôležitou súčasťou meditácie vnímam prácu s našimi hlavnými životnými čakrami a preto začíname vždy harmonizáciou čakier,ktoré riadia náš energetický systém a sú v spojení s niektorou z endokrinných žliaz. V zdravom tele sa čakry otáčajú vysokou rýchlosťou,každé spomalenie znamená psychickú nepohodu či oslabenie zdravia. Každá čakra má aj svoje farebné vibrácie alebo energie a všimla som si,že mnohí pri práci s čakrami majú problém si niektorú farbu spontánne vizualizovať či predstaviť.S tým súvisia potom aj ich problémy či obmedzenia v rôznych oblastiach života.

Meditácia nie je stav relaxácie, hoci v istom slova zmysle možno aj áno. Pri meditácii neustále pracujeme sami so sebou,koncentrujeme sa, pôsobíme na naše vedomie a vizualizácie,pôsobíme sami na seba pozitívne, môžeme v sebe objaviť netušené možnosti,schopnosti a aj potlačovené emócie, ale v konečnom dôsledku sa cítime zrelaxovaní,oddýchnutí,uvoľnení a o to ide. V dnešnom uponáhľanom svete je naša myseľ extrémne zaťažená obrovským množstvo zbytočných informácií a naše zmysly sú tým extrémne zaťažené. Množstvo informácií,ktoré dnes príjmeme behom mesiaca,pred desiatkami rokov prijal bežný človek za jeden rok.Je to alarmujúci stav, keď si uvedomíme,že s tým množstvom informácií aj tak nevieme čo spraviť, v podstate nás len zbytočne zaťažujú.S takto zaťaženým vedomím sa len odpútavame a vzďaľujeme od toho, čo je pre nás prirodzené, od našej prapodstaty.Človek prestáva vnímať svoje potreby,pocity,nevie kto je, čo tu robí,neustále niečo hľadá, cíti sa sám,nenaplnený a prázdny,nepozná svoju vlastnú podstatu a stráca pojem o svojej identite. A pritom sa stačí pozrieť do svojho vnútra,len v ňom nájdeme vlastnú naplnenosť a najväčšie bohatstvo. Pokiaľ sa nedokážeme zastaviť,spomaliť a byť sami so sebou,ako potom môžeme byť s inými?Len v stave úplne pokoja a ticha môžeme nájsť svoj prvopočiatok, samých seba, len vtedy môžeme vnímať zmyslami, ktoré bežne nepoužívame a len vtedy môžeme naozaj vnímať srdcom, keď si svoju myseľ stíšime.

Meditácia spočíva v tom, že prežívame myslenie iným spôsobom než obyčajným. Dnes prežíva človek myslenie tak, že podnety k nemu prijíma zvonku. Keď človek vidí, počuje atď., pozoruje, ako prijaté vonkajšie dojmy pri ich prežívaní pokračujú v myšlienkach určitým spôsobom. Človek sa tu vo svojich myšlienkach chová pasívne. Oddáva sa svetu a myšlienky prichádzajú. Ale týmto spôsobom neučiníme žiaden pokrok. Záleží na tom, aby sme myslenie začali prežívať. To sa deje, keď si človek zvolí myšlienku, ktorá je prehľadná, oživí si ju v mysli a úplne na ňu sústredí svoje vedomie. Nezáleží na tom, či táto myšlienka znamená vo vonkajšom svete nejakú skutočnosť. Meditujúci si môže napr. myslieť: „Múdrosť je vo svete.“

Meditujúci posilňuje svoje myslenie, keď opakuje túto činnosť vždy znovu bez ohľadu na význam zmienenej myšlienky. Keď žijeme potom s takto poznanou, pochopenou myšlienkou, síli naša duša. Nejde len o to, aby sme obsah zvolenej myšlienky poznali, ale aj prežívali. Myšlienku poznávame, keď bola v duši raz prítomná s dostatočnou silou presvedčivosti. Keď má prispieť k pochopeniu duchovného sveta, potom ju musíme, keď sme jej porozumeli, vždy opäť a opäť oživovať, keď má dušu uvádzať do stavu, ktorý jej otvára prístup do duchovného sveta. Duša sa ňou musí stále znovu napĺňať, musí si v sebe uvedomiť len ju, pričom vylučuje všetky iné myšlienky, spomienky, cítenie a pod. Keď sa sústreďujeme takto opätovne na myšlienku, ktorú sme plne prenikli, potom sa v duši zhusťujú sily, ktoré sú v obyčajnom živote rozptýlené. Tieto sústredené sily sa stávajú pre duchovný svet a pre jeho pravdy orgánmi vnímania.

Obyčajne prežívame svoje myšlienky tak, že sú bezmocné. Keď sa sústreďujeme, dosiahneme toho, že prežívame myšlienky skutočne ako vnútorné bytie, ako prežívame napätie svojho svalu. Myslenie sa stáva skutočnosťou. Keď takto pokračujeme, prežívame potom v sebe druhého človeka, o ktorom sme skorej nevedeli.

Meditácia a koncentrácia sú pokiaľ možno čo najviac vystupňovanými duchovným činnosťami. Meditácia je do nekonečna vystupňovaná oddanosť, koncentrácia je donekonečna vystupňovaná pozornosť, ktorú musíme používať tiež v obyčajnom živote. Pozornosť znamená, že nenecháme svoje predstavy a pocity ľubovoľne túlať po predmetoch, že sa vzchopíme sústrediť všetok záujem iba na jednotlivý predmet. V meditácii sa musíme úplne zdržať premýšľania o obsahu takýchto slov. Ale máme sa vystríhať i toho, aby sme neopakovali slová iba mechanicky a bez zmyslu. Skorej nám má byť jasné, že tieto slová otvárajú našu dušu pre vstupovanie božskej bytosti do nás. Vznešené duchovné bytosti k nám za meditácie prúdia dolu.

Medzi najobľúbenejšie patria tie,ktoré sú zamerané na zdravie, lásku, odpustenie, hojnosť a úspech, bohatstvo ale napr. aj na liečenie našej planéty, otvorenie našich zmyslov,transformačné meditácie, anjelské a pod.

Ako dar sme dostali našu slobodnú voľu,vďaka ktorej sa môžme rozhodnúť žiť lepší a kvalitnejší život.Môžme sa sami rozhodnúť meditovať,aj keď zo začiatku môže byť ťažšie uvoľniľ sa a koncentrovať, dá sa a je potrebné sa to však naučiť, tak ako písanie, chodenie, hovorenie…

Naša myseľ je pružná a nekonečná a opakovanými technikami ju môžme naprogramovať tak, aby sme dosiahli potrebný stav.

Presné termíny meditácií nájdete v OZNAMOCH

 

 

Výskumy

“ Vieme, že samotná meditácia a modlitba má pozitívny vplyv na zmeny mozgu, ale zostanú tieto zmeny dlhšie alebo sú spojené len so aktuálnou praktikou. Newberg robil štúdiu na starších ľuďoch, ktorí mali problémy s pamäťou a chcel zistiť, či dlhodobé praktizovanie meditácie ovplyvní ich kognitívne schopnosti. Účastníci štúdie sa dovtedy nijako aktívne nevenovali meditačným cvičeniam a boli prvý krát zaškolení a naučení vykonať jednoduchý typ meditácie s názvom Kirtan Kriya, ktorú mali vykonávať pravidelne každý deň 12 minút po 8 týždňov. Samotná meditácia bola kvôli účelom štúdie sekularizovaná, teda zbavená náboženského pozadia.

Pred začatím meditácie bola účastníkom testovaná pamäť a všeobecné schopnosti ako verbálna pamäť a kognitívne funkcie. Zisťoval sa tiež ich duchovný stav a ich viera. Boli vykonané 4 rôzne skeny ich mozgu. Prvý sken bol pri odpočinku hneď po ich príchode, druhý po vykonaní meditácie a ďalšie dva skeny boli vykonané rovnakým spôsobom po 8 týždňoch meditácie. Voči tejto prvej skupine bola na porovnanie vytvorená tiež druhá skupina, ktorá rovnakým spôsobom len počúvala hudbu.Výsledky skenov po 8 týždňoch boli skutočne zaujímavé. Po porovnaní skenov po 8 týždňoch sa zistilo značné zvýšenie aktivity v čelovom laloku. Čelový lalok je veľmi dôležitý pre naše sústredenie a zvýšenie jeho aktivity značí zlepšenie koncentrácie a sústredenia.

Ďalšiu zaujímavú zmenu predstavoval thalamus. Thalamus integruje väčšinu našich vnemových informácií a pomáha mozgu spájať medzi sebou jeho jednotlivé súčasti. Thalamus má dve časti a ľavá časť bola pri prvom stretnutí značne aktívnejšia. Po ôsmych týždňoch sa táto aktivita otočila, čo značí, že že daná aktivita zmenila spôsob fungovania tejto časti mozgu a tým aj spôsob vnímania vonkajšej reality.

Zlepšili sa taktiež ich kognitívne schopnosti a to v miere 10-15 percent. Výsledok tejto štúdie ukázal, že tento jednoduchý meditačný program jeho účastníkom zmenil mozog a zlepšil ich pamäť. Zlepšenie pamäte bolo korelované so zvýšenou aktivitou v čelovom laloku a zmenami v thalamuse.

Zmeny ktoré sú ale možno ešte dôležitejšie sa udiali v emočnom rozpoložení. Praktizovanie meditácie zabezpečilo účastníkom redukciu úrovne stresu, úzkosti a depresie až o 20 percent. Tieto zmeny korelovali so zmenami v limbickom systéme, ktorý predstavuje emočné centrum nášho mozgu

Viete si predstaviť aké zmeny musia byť v mozgu človeka, ktorý sa dlhé roky venuje oddane podobnej duchovnej praktike? Zmeny v mozgu takéhoto človeka musia byť silné a hlboké. Výsledky štúdií, ktoré sa zaoberajú účinkami meditácie na ľudský mozog potvrdili pozitívne zmeny nielen priamo pri meditačnej aktivite, ale dokázali aktívne a trvalé zmeny na základe dlhodobého pozorovania ľudí praktizujúcich meditačné techniky.

Zmeny ktoré boli pozorované pri skupine ľudí ktorí meditovali sa pri skupine počúvajúcej hudbu nevyskytovali, čo potvrdzuje predpoklad to že meditačné techniky predstavujú kvalitatívne niečo odlišné a nestačí s mysľou „proste niečo robiť“.

Niektoré štúdie sa zamerali na ľudí ktorí prežili veľmi silné duchovné zážitky a ukázali, že aj tieto samotné mali signifikantný vplyv na fungovanie a zmeny ľudského mozgu. Pri jednej z týchto štúdií sa pýtali karmelitánskych mníšok aby si predstavili ich najintenzívnejší mystický zážitok, zatiaľčo skenovali ich mozog. Tento výskum bol robený na Montrealskej univerzite a zistili v ňom zmeny v čelovom laloku, thalamuse a limbickom systéme rovnako ako v predchádzajúcej štúdií v spojení s daným duchovným zážitkom.

Spomínané štúdie ukázali všeobecne pozitívne efekty meditačných praktík.

Boh, náboženstvo a praktiky s tým spojené nám skutočne dokážu zmeniť mozog. Zmena môže byť v dôsledku duchovných praktík alebo dlhodobo žitej viery. Veda nám pomáha pochopiť ako niektoré náboženské praktiky vedú k pozitívnym zmenám v našom mozgu, zatiaľ čo iné k negatívnym. Vďaka tomuto môžeme vytvoriť a držať sa pozitívnych skúseností a myšlienok, ktoré sú výhodné nielen pre jednotlivca ale pre celú spoločnosť.

Štúdie

Beauregard, Mario, and Vincent Paquette. “Neural Correlates of a Mystical Experience in Carmelite Nuns.” Neuroscience Letters 405, no. 3 (September 25, 2006): 186–190. doi:10.1016/j.neulet.2006.06.060.

Newberg, Andrew B., Nancy Wintering, Dharma S. Khalsa, Hannah Roggenkamp, and Mark R. Waldman. “Meditation Effects on Cognitive Function and Cerebral Blood Flow In Subjects with Memory Loss: A Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease 20, no. 2 (January 1, 2010): 517–526. doi:10.3233/JAD-2010-1391.

Literatúra

Andrew B. Newberg, How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist, Ballantine Books, 2010

Andrew B. Newberg, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books, 2002

Andrew B. Newberg, Born to Believe: God, Science, and the Origin of Ordinary and Extraordinary Beliefs, Free Press, 2007

Andrew B. Newberg, Principles of Neurotheology (Ashgate Science and Religion Series), Ashgate, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=r_YOG3jMlV4&feature=player_embedded#at=461

Vedci zistili, ako meditácia vplýva na mozog a črevný systém

24.07.2016 – Početné štúdie už poukázali na fyziologické benefity meditácie. Posledná pochádza z Harvard University, kedy výskumníci počas ôsmych týždňov v Massachusetts General Hospital (MGH) skúmali vplyv meditácie na šedú mozgovú kôru. Zistili, že mozgová kôra sa počas ôsmych týždňov doslova ,,prestavala“. Ide o vôbec prvú štúdiu, ktorá preukázala, že meditácia vytvára zmeny v priebehu času v šedej hmote mozgu.

,,Hoci praktizovanie meditácie je spojené s pocitom pokoja a fyzickou relaxáciu, jej praktikanti dlho tvrdili, že meditácia poskytuje aj kognitívne a psychologické benefity, ktoré pretrvávajú po celý deň. Táto štúdia ukazuje, že zmeny v štruktúre mozgu môžu byť základom pre niektoré z týchto tvrdení a pritom nejde len o to, že sa ľudia cítia lepšie kvôli času strávenému odpočinkom,“ tvrdí Sara Lazar z MGH, psychiatrického výskumného programu Harvard Medical School.

Zmeny v mozgu vyvolané meditáciou

Štúdia analyzovala obrazy magnetickej rezonancie (MRI) mozgu 16 účastníkov dva týždne pred začiatkom štúdie a po jej ukončení. Analýza MRI obrazov sa zamerala na tie oblasti, pri ktorých boli s meditáciou spojené rozdiely zistené v predchádzajúcich štúdiách. Išlo najmä o zvýšenú hustotu šedej hmoty v hipokampe, ktorá je dôležitá pre schopnosť učenia a pamäte a takisto sa spája so sebauvedomením, súcitom a sebapozorovaním. Účastníci štúdie boli zapojení do meditačných techník každý deň po dobu približne 30 minút. Praktizovanie meditácie zahŕňalo zvukové nahrávky navodzujúce meditáciu, nekritické uvedomenie vnemov, pocitov a stavu mysle.

,,Je fascinujúce vidieť plasticitu mozgu. Praktizovanie meditácie môže hrať aktívnu úlohu pri zmenách v mozgu a môže zvýšiť našu pohodu a kvalitu života. Iné štúdie u rôznych populácií pacientov ukázali, že meditácia môže dosiahnuť významné zlepšenie rôznych symptómov. Našou úlohou je preskúmať skryté mechanizmy v mozgu, ktoré tieto zmeny uľahčujú,“ hovorí Britta Hölzel, prvá autorka štúdie a výskumná pracovníčka v MGH na Giessen University v Nemecku.

Meditácia a jej vplyv na ochorenia črevného systému

Výskumníci z Harvardu zverejnili aj ďalšiu štúdiu, ktorá ukazuje, že meditácia môže mať významný vplyv na klinické symptómy gastrointestinálnych porúch, syndróm dráždivého čreva (IBS) a zápalové ochorenie čriev (IBD). Štúdia ukázala, že vyvolanie relaxačnej reakcie (telesného stavu hlbokého pokoja, ktorý mení fyzikálne a emocionálne reakcie stresu) je pri uvedených ochoreniach veľmi nápomocné.

Štúdia vychádza z výskumov na Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine v Massachusetts General Hospital (MGH) a v Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Ide o vôbec prvú štúdiu, v ktorej sa skúmalo použitie ,,relaxačnej reakcie“ pri ochoreniach črevného systému. Ako prvá zároveň skúmala genomické efekty relaxačných reakcií u jedincov s nejakou poruchou. Táto štúdia bola publikovaná v odbornom časopise PLoS ONE.

Obe uvedené štúdie a všetky ostatné zdokumentované zdravotné výhody meditácie otvárajú priestor pre ďalší výskum, ktorý posúdi prínos meditácie v širokej škále ochorení. Výsledky naznačujú možnosti pre ďalší výskum a implementáciu týchto zistení v širšej skupine pacientov s chorobou gastrointestinálneho traktu.

Niektoré štúdie zistili, že techniky zvládania stresu a iné psychologické intervencie môžu pomôcť pacientom s IBS (syndróm dráždivého čreva), prinajmenšom v krátkodobom horizonte. Výsledky pri IBD (zápalové ochorenie čriev) sú menej zrejmé, ale niektoré štúdie naznačujú potenciálne výhody.

,,Čo je nezvyčajné na našej štúdii je ukážka vplyvu myseľ/telo na gény kontrolujúce zápalové faktory, o ktorých je známe, že hrajú významnú úlohu pri IBD a možno aj pri IBS,“ hovorí Brandon Kuo z MGH Department of Medicine a hlavný autor štúdie.

IBS a IBD sú chronické stavy s podobnými príznakmi, ktoré zahŕňajú bolesti brucha a zmeny vo funkcii čriev. IBD zahŕňa ulceróznu kolitídu a Crohnovu chorobu, ktorá vedie k závažným zápalom v celom gastrointestinálnom trakte alebo jeho časti. Veda zistila, že stres zosilňuje tieto príznaky, čo je dôvod, prečo má štúdia o meditácii a uvedených ochoreniach taký veľký význam.

Relaxačné reakcie boli predmetom niekoľkých štúdií, ktoré jasne ukazujú, že indukované meditácie priamo ovplyvňujú fyziologické faktory, ako je spotreba kyslíka, srdcová frekvencia, krvný tlak, miera stresu a úzkosti. Prvýkrát boli opísané pred viac ako 40 rokmi Herbertom Bensonom, riaditeľom emeritného Benson-Henry Inštitútu a spoluautorom štúdie prezentovanej v tomto článku.

Do štúdie bolo zapojených 48 dospelých účastníkov, pričom 19 z nich bol diagnostikovaný IBS a 29 z nich IBD. Raz týždenne absolvovali tréning relaxačnej reakcie, ktorú aplikovali aj v domácom prostredí každý deň po dobu 15 – 20 minút. Štúdia trvala deväť týždňov a bola zameraná na zníženie stresu, kognitívne schopnosti a zlepšenie zdravia.

U oboch skupín pacientov s IBS aj s IBD sa účasťou v programe myseľ/telo výrazne zlepšili príznaky súvisiace s ochorením, úzkosť a celková kvalita života nielen na konci sledovaného obdobia, ale aj o tri týždne neskôr. Aj keď nedošlo k žiadnym významným zmenám v zápalových príznakoch ani pri jednej skupine účastníkov, zmeny vo výzore boli pozorované pri takmer 200 génoch u účastníkov s IBS a pri viac ako 1 000 génoch u pacientov s IBD. O mnohých z týchto génov so zmeneným výzorom je známe, že prispievajú k dráham týkajúcich sa stresových reakcií a zápalov.

Ako meditovať

Mylné predstavy o meditácii tvrdia, že ľudia musia sedieť určitým spôsobom alebo niečo robiť v snahe dosiahnuť rôzne výhody, ktoré môže meditácia poskytnúť. Jediné, čo však musíte urobiť, je umiestniť sa do polohy, ktorá je pre vás najpohodlnejšia. Môže to byť v sede so skríženými nohami, poležiačky v posteli, na gauči a pod.

Ďalším častým omylom je, že pri meditácii sa musíte pokúsiť vyprázdniť si myseľ. Keď meditujete, nemusíte sa snažiť o ,,prázdnu“ myseľ. Namiesto toho sa snažte nechať myšlienky, pocity a emócie voľne plynúť. Nikdy ich nesúďte, len ich nechajte prichádzať a odchádzať v pokoji. Človek tiež nemusí pol hodinu sedieť a meditovať. Do meditácie môže byť zapojený, kým je na prechádzke alebo tesne predtým, než zaspí. Po celý deň môže odolať súdeniu svojich myšlienok a nechať ich len prúdiť alebo byť v neustálom stave pokoja. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia existuje viac ako jeden spôsob meditácie.

,,Budete musieť pochopiť jednu z najzásadnejších vecí o meditácii: že žiadna metóda nevedie k meditácii. Tzv. staré metódy a nové vedecké metódy sú rovnaké, pokiaľ ide o meditácie. Meditácia nie je vedľajší produkt nejakej metódy. Meditácia sa deje mimo myseľ. Žiadna metóda nemôže ísť nad rámec mysle.“ – Osho

Zdroj: www.collective-evolution.com